Milieu is een zeer breed aandachtsveld. Van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen tot de Natuurbeschermingswet, van de Wet bodembescherming tot de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening; tientalle milieuwetten waar soms kennis van genomen moet worden omdat een bedrijf daarmee te maken krijgt.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) is een wet waar zéker veel bedrijven mee te maken krijgen bijvoorbeeld voor het verkrijgen van hun omgevingsvergunning. Soms kunnen bepaalde handelingen met een melding aan het bevoegde gezag worden afgedaan maar vaker ook niet.

En hoe krijg ik al mijn gegevens het OLO-loket (dat ene omgevingsloket) in?

Herkent u dit? AGM Consultant kan u hierbij behulpzaam zijn. 

 

UA-45295049-1